Klauzula informacyjna

I. Administrator danych:

Energotest-Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Elektrowniana 25

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  • listownie: Energotest-Diagnostyka Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Elektrowniana 25
  • drogą elektroniczną: diagnostyka@energotest-diagnostyka.pl
  • telefonicznie: (77) 423 6391

 

II. Inspektor ochrony danych:

Na firmie Energotest-Diagnostyka Sp. z o.o. nie ciąży obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w oparciu o przepis art. 37 ust. 1 RODO.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych osobowych (diagnostyka@energotest-diagnostyka.pl).

 

III. Cel i podstawa przetwarzania danych:

Dane osobowe pozyskiwane przez firmę Energotest-Diagnostyka Sp. z o.o. przetwarzane są na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody;

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

– art. 6 ust. 1 lit. d RODO, gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 

IV. Okres przetwarzania danych:

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane – w zależności od podstawy ich przetwarzania, przez okres nie dłuższy niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących w Energotest-Diagnostyka Sp. z o.o.

 

V. Twoje prawa:

Zgodnie z RODO osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).